دانخوری قفلی چهار کیلویی

دانخوری قفلی چهار کیلویی