دانخوری بشقابی 12 پره با کفی کنگره دار

دانخوری بشقابی 12 پره با کفی کنگره دار