بست فلزی با سرشیلنگی پلاستیکی

بست فلزی با سرشیلنگی پلاستیکی