معرفی اعضا

رییس هیئت مدیره :

سعید دخانچی

مدیر عامل :

امیر یزدانی , کارشناسی مدیریت

عضو هیئت مدیره : 

سید شهاب الدین شفق , کارشناسی بازرگانی

مدیریت داخلی :

مهراد یزدانی , مهندسی صنایع

مسئول صنعتی مجموعه:

منصور عرب , مهندسی عمران