آدرس : دفتر فروش شادآباد . دفتر مرکزی- شرکت صنایع پلاستیک ستاره
تلفن : ۳-۰۲۱۲۲۰۹۷۵۶۲
sanayeplasticsetare@gmail.com
فارسی